F.E.T.A - XXVI Edycja Festiwalu Ekspresji Twórców Amatorów

REGULAMIN XXVI EDYCJI FESTIWALU EKSPRESJI TWÓRCÓW AMATORÓW – F.E.T.A.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Festiwalu Ekspresji Twórców Amatorów jest XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z siedzibą w Łodzi, ul. Wileńska 22A, 94-029 Łódź.
 2. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający w szczególności zasady przeprowadzenia i organizacji tegorocznej edycji Festiwalu.
 3. Osoby, które zgłoszą chęć udziału w Festiwalu zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.
 4. Uczestnikiem nie może być osoba, która jednocześnie pełni funkcję Organizatora Festiwalu.
 5. Uczestnikiem Festiwalu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej,z pominięciem uczniów liceum plastycznego (dot. tylko konkursu plastycznego).
 6. Uczestnikiem Festiwalu może zostać uczeń, który w zgłoszeniu wyraził zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zawartą w formularzu zgłoszeniowym.
 7. W przypadku zgłoszenia się Uczestnika ze szkoły artystycznej, dane zgłoszenie będzie traktowane jako „poza konkursem”.
 8. Wszyscy nagrodzeni laureaci i finaliści podczas Gali Finałowej zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 9. Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, jakkolwiek mają także zastosowanie do pozostałych osób, niebędących Uczestnikami, w tym Organizatorów.
 10. W każdej edycji Festiwalu zmieniany jest jej temat. Tematyką XXVI edycji Festiwalu Ekspresji Twórców Amatorów jest hasło: „W świetle reflektorów”
 11. Mianem „Opiekuna” określony jest nauczyciel przygotowujący Uczestnika do udziału w Festiwalu lub wychowawca Uczestnika. Roli „Opiekuna” nie może pełnić opiekun prawny.

§2 CELE FESTIWALU

 1. Stworzenie możliwości konfrontacji osiągnięć utalentowanej młodzieży szkół średnich w konkursach festiwalowych.
 2. Prezentacja dorobku artystycznego młodzieży szkół ponadpodstawowych.
 3. Zwiększenie zainteresowania sztuką wśród młodych ludzi.
 4. Propagowanie rozwoju artystycznego młodzieży.


§3 TERMINY I DANE KONTAKTOWE

 1. Dane kontaktowe i adresowe głównej siedziby organizatora: XXVI Liceum Ogólnokształcące
  im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  • ul. Wileńska 22a, 94-029 Łódź
  • tel. (42) 686-86-15 – sekretariat szkoły
  • adres mailowy: feta.kontakt@gmail.com
  • strona internetowa: www.feta.lo26.pl
 2. Wszystkie terminy związane z Festiwalem ulegają zmianie w każdej edycji.
 3. Na zgłoszenia wraz z pracami czekamy do 25.03.2022r. do godziny 16:00.
 4. XXVI edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 6-8.04.2022 r.
 5. Szczegółowe terminy XXVI edycji Festiwalu dostępne będą w harmonogramie dostępnym na stronie internetowej oraz oficjalnych portalach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram).


§4 PRZEBIEG FESTIWALU

 1. Festiwal podzielony jest na 7 konkursów, których regulamin zawarty w §5.
 2. Każdy Uczestnik spełniający warunki z §1 pkt 4 i 5, ma obowiązek wypełnić elektroniczne zgłoszenie, znajdujące się na stronie internetowej pod adresem: http://feta.lo26.pl/zgloszenia.php.
 3. Wypełnienie zgłoszenia elektronicznego, w przypadku konkursu: literackiego, plastycznego, fotograficznego, teatralnego, muzycznego, tanecznego i filmowego jest deklaracją uczestnictwa w konkursie.
 4. Uroczyste wręczenie nagród w poszczególnych konkursach będzie miało miejsce podczas Gali Finałowej, która odbędzie się 08.04.2022 r. w XXVI Liceum Ogólnokształcącym.
 5. Po uroczystej Gali Finałowej uczestnicy mają prawo do odbioru swoich prac do 09.05.2022 r.
 6. Po upływie powyższego terminu, prace zostają poddane do dyspozycji organizatora.


§5 ZASADY POSZCZEGÓLNYCH KONKURSÓW

 1. Zasady ogólne
  • Każdy konkurs jest oceniany przez co najmniej dwuosobowe, niezależne jury.
  • Jurorzy są wybierani przez Organizatora.
  • W dniach 4-7.04.2022r. laureaci Festiwalu oraz ich szkoły zostaną telefonicznie powiadomieni i zaproszeni na Galę Finałową.
  • W przypadku fotografii nagrodzonych i wyróżnionych przez Komisję konkursową, z laureatami zawarta zostaje umowa o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich zgodnie z przepisami art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  • Jednym z warunków uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych (w formularzu zgłoszeniowym).
  • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac plastycznych lub fotografii w celu ich ekspozycji.
 2. Kategoria literacka
  • Prace powinny być związane z hasłem Festiwalu zawartym w §1 pkt 10./li>
  • Każdy zgłoszony uczestnik konkursu jest zobowiązany przesłać swoją pracę wydrukowaną w czcionce Times New Roman, o rozmiarze nie mniejszym niż 12 pkt i nie większym niż 14 pkt na papierze formatu A4. Praca powinna również zostać przesłana na adres e-mail Organizatora znajdujący się w §3 pkt 1./li>
  • Każda praca musi być dostarczona w trzech kopiach./li>
  • Każda praca musi być podpisana WYŁĄCZNIE pseudonimem, zgodnym z tym podanym w formularzu zgłoszeniowym./li>
  • Dopuszczalne formy konkursowe to opowiadanie, wiersz, esej lub felieton.
  • Nagrodzone prace mogą być prezentowane przez autora lub przez lektora zapewnionego przez Organizatora na Gali Finałowej w dniu 08.04.2022r./li>


 3. Kategoria teatralna
  • Spektakle lub scenki powinny być związane z hasłem Festiwalu zawartym w §1 pkt 10.
  • Grupa teatralna wraz z opiekunem/opiekunami nie może liczyć więcej niż 10 osób.
  • W przypadku grup teatralno-kabaretowych jeden z członków musi spełniać warunki z §1 pkt 4 i 5.
  • Czas spektaklu lub scenki powinien wynosić od 5 do 20 minut.
  • Utwory teatralne mogą być zarówno własne jak i na podstawie cudzych tekstów.
  • Organizator zapewnia każdej grupie artystycznej garderobę (salę lekcyjną), sprzęt audio z możliwością odtwarzania płyt CD, plików z pendrive’a oraz system nagłaśniający.
  • W celu przeprowadzenia konsultacji z organizatorem oraz ewentualnej próby odbędzie się spotkanie wszystkich zakwalifikowanych grup artystycznych w siedzibie organizatora.
  • Termin i miejsce spotkania: 04.04.2022 r. o godzinie 17:00 w budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ulicy Wileńskiej 22a.


 4. Kategoria muzyczna
  • Przynajmniej jeden przygotowany utwór powinien być związany z hasłem Festiwalu zawartym w§1 pkt 10.
  • Utwory prezentowane są przez zespoły muzyczne/solistów.
  • Zespół/solista zobligowany jest do przygotowania od jednego do trzech utworów, których łączny czas trwania nie może przekraczać 15 minut.
  • Zespół muzyczny wraz z opiekunem nie może liczyć mniej niż 2 osoby i nie więcej niż 7 osób.
  • Do członków zespołu musi należeć przynajmniej jedna osoba uczęszczająca do szkoły ponadpodstawowej.
  • Organizator w miarę możliwości zapewnia każdemu zespołowi muzycznemu sprzęt audio z możliwością odtwarzania płyt CD, plików z pendrive’a, system nagłaśniający, a także 5 minut na przygotowanie się do występu - INSTRUMENTY LEŻĄ W GESTII ZESPOŁU/SOLISTY.
  • W celu przeprowadzenia konsultacji z Organizatorem odbędzie się spotkanie wszystkich zakwalifikowanych grup artystycznych w siedzibie Organizatora.
   • Termin i miejsce spotkania: 04.04.2022r. o godzinie 17:00 w budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ulicy Wileńskiej 22a.
  • Cały zespół/solista ponosi odpowiedzialność za wypożyczony w trakcie trwania Festiwalu sprzęt.
  • W przypadku zgłoszenia się dużej ilości uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji (wstępnej selekcji) do konkursu finałowego.

 5. Kategoria plastyczna
  • Prace powinny być związane z hasłem Festiwalu zawartym w §1 pkt 10.
  • Każdy zgłoszony uczestnik konkursu plastycznego jest zobowiązany do przesłania od jednej do trzech prac wykonanych dowolna techniką, w formacie nie mniejszym niż A3 (297x420 mm) i nie większym niż A0 (1188x820 mm).
  • Każda praca musi być podpisana pseudonimem zgodnym z tym podanym na formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku podpisu, praca NIE BĘDZIE brała udziału w konkursie.
  • Uczestnik zobowiązany jest do nadania tytułu pracy oraz przekazania opisu, który będzie składał się z maksymalnie 4 zdań w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.
  • Każdy zgłoszony uczestnik wyraża zgodę na prezentację swojej pracy w sposób ustalony przez Organizatora.
  • Prace należy przesłać za pobraniem lub dostarczyć osobiście na adres siedziby Organizatora znajdujący się w §3 pkt 1. W miarę możliwości prosimy o niezwijanie prac w rulony.
  • Za szkody powstałe w wyniku transportu Organizator nie odpowiada.

 6. Kategoria fotograficzna
  • Prace powinny być związane z tegorocznym hasłem Festiwalu zawartym w §1 pkt 10.
  • Każdy zgłoszony uczestnik konkursu fotograficznego jest zobowiązany do przesłania od jednej do trzech prac, o formacie nie mniejszym niż 15x21 (zdjęcia mogą mieć passe- partout).
  • Każda praca musi być podpisana pseudonimem zgodnym z tym podanym na formularzu zgłoszeniowym. W razie braku podpisu, praca NIE BĘDZIE brała udziału w konkursie.
  • Uczestnik zobowiązany jest do nadania tytułu pracy oraz przekazania opisu, który będzie składał się z maksymalnie 4 zdań.
  • Każdy zgłoszony uczestnik wyraża zgodę na prezentację swojej pracy w sposób ustalony przez Organizatora.
  • Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres siedziby Organizatora znajdujący się w §1 pkt 3.

 7. Kategoria filmowa
  • Prace powinny być związane z tegorocznym hasłem Festiwalu zawartym w §1 pkt 10.
  • Każdy zgłoszony uczestnik/grupa uczestników może przesłać jedną etiudę filmową, nie dłuższą niż 15 min.
  • Filmy należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres siedziby Organizatora znajdujący się w §1 pkt 3 na CD/DVD lub pendrive do dnia 25.04.2022r.
  • Każdy nośnik musi być dostarczony w podpisanej pseudonimem, bezpiecznej kopercie, zgodnie z danymi podanymi w formularzu, który powinien być dostarczony wraz z pracą.
  • Prace filmowe powinny być nagrane w formacie mp4.

 8. Kategoria taneczna
  • Przynajmniej jeden przygotowany układ powinien być związany z hasłem Festiwalu zawartym w§1 pkt 10.
  • Zespół może składać się maksymalnie z 3 osób, do składu zespołu nie zalicza się opiekuna tancerzy.
  • Zespół/solista zobligowany jest do zaprezentowania od 1 do występów, których łączny czas trwania nie może przekraczać 8 minut.
  • Ze względów technicznych podkład muzyczny należy dostarczyć do Organizatorów do dnia 25.04.2022r., na nośniku pendrive lub na adres e-mail Organizatora znajdujący się w §3 pkt 1. Ścieżka musi być nagrana w rozszerzeniu mp3.
  • W celu przeprowadzenia konsultacji z Organizatorem odbędzie się spotkanie wszystkich zakwalifikowanych grup artystycznych w siedzibie Organizatora.
   • Termin i miejsce spotkania: 04.04.2022 r. o godzinie 17:00 w budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ulicy Wileńskiej 22a.


  • Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przebiegu XXVI edycji Festiwalu.